Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

Ett stort tack till Eklövs Fiske och Fiskevård, Lund, som skänkt en temp-logger till GUS. Med en Temp-logger kan vattentemperaturen noggrant registreras med förvalda intervall. Loggern som nu är placerad i Emån vid Em mäter temperaturen var tredje timma och gör så hela säsongen. Loggern kan tas upp när man vill kolla temperaturen och datan kan enkelt läggas in på en dator. De avlästa värdena kan presenteras i diagram eller i tabell. Efter sommaren kan för exempel antal dagar med kritiska temperaturer för öringen noteras. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Laxen har anlänt. Strax innan lunch landade Emå-veteranen Lars-Peter Gustafsson årets första blanklax i Emåns Sea pool, en vacker honlax på 102 cm. Lars-Peter är sekreterare i GUS och tillika en av få idag levande svenskar som landat två laxar över 20 kg på fluga, båda i Emån. Laxen högg på Lars-Peters berömda Tilda-fluga, namngiven efter hans dotter. Fina förhållanden just nu med svalt vatten, och fler laxar i sikte. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Provavsänkning uppströms Karlshammar.
Information nedan från Emåförbundet. Vi på GUS har ingen vetskap om ev. påverkan. Dyker det upp frågor kontakta Södra (v v se nedan).
För egen del tror jag att det inte ska märkas något nedströms karlshammar. Osäker dock hur det påverkar uppströms.
Hälsar Pelle Klippinge

Södra kommer i nästa vecka (dvs v 18), inleda en provavsänkning av dammområdet uppströms Karlshammars kraftverk. Det finns två syften med denna avsänkning:
1. Vilka områden torrläggs, och skulle denna torrläggning underlätta byggnationen av den nya faunapassagen förbi kraftverket?
2. När dammen är avsänkt, hur påverkas möjligheterna till fiskvandring förbi kraftverksdammen?
Bedömning görs av Emåförbundet tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar.
Provavsänkningen kommer att ske gradvis och dammområdet kommer att hållas avsänkt under en period av kanske ett par dagar. En hel del dokumentation skall hinnas med under dessa dagar. Så fort arbetet är klart kommer man att fylla upp dammen igen. Denna process kommer att ta tid. Hur långt tid avgörs av den totala vattenföringen i Emån under perioden.
Arbetet är givetvis förankrat med tillsynsmyndigheten. Har ni frågor så är det Södras önskan att ni i första hand tar kontakt med dem. Kontaktperson är Patrick Hernäng, och ni når honom på Patrick.hernang@sodra.com eller 0499-153 96.
... See MoreSee Less

View on Facebook